Obchodní podmínky

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Vítejte na stránkách https://www.prokom.org (které budeme označovat jako Webové stránky).

Webové stránky jsou poskytovány společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (Konica Minolta), obchodující jako „Prokom - uživatelské sdružení Konica Minolta“.

Prokom - členská asociace Konica Minolta a program Konica Minolta, podpořený základním týmem členů. Hlavní tým, který byl vybrán z členství, poskytuje poradenství Konica Minolta, jak rozvíjet obsah, semináře, konference a internetový portál e-learningu. Konica Minolta (vlastník programu a sdružení) bude jednat v nejlepším zájmu všech členů, aby jim pomohla spojit se, učit se a rozvíjet své podniky.

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH je společnost registrovaná a registrovaná v Německu s obchodním číslem: HRB 58272 (Hannover), se sídlem Europaallee 17, 30855 Langenhagen.

PODMÍNKY POUŽITÍ:

Vaše užívání webových stránek a jakékoli další služby, které nabízíme prostřednictvím webových stránek (služby), podléhají těmto podmínkám používání těchto webových stránek (Smluvní podmínky).

Před použitím webových stránek si je prosím pozorně přečtěte. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.
V těchto Podmínkách my / náš / nás znamená Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, obchodující jako Prokom - uživatelská asociace Konica Minolta a vy / váš znamená, že jste uživatelem webových stránek, jak to kontext vyžaduje.

1. POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY

1.1 Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste tyto webové stránky používat.

1.2 Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. O těchto změnách vás budeme informovat nejméně čtyři týdny před nabytím účinnosti novelizovaných Podmínek. Pokud nebudete v průběhu těchto čtyř týdnů vznášet námitky proti změnám, bude vaše pokračující užívání Webové stránky a našich Služeb považováno za souhlas ve vaší části těchto Podmínek v platném znění. Spolu s oznámením vás však upozorníme na tyto důsledky.

1.3 Přečtěte si také naše Ochrana osobních údajů který vysvětluje, jak můžeme shromažďovat a používat informace o vás prostřednictvím webových stránek.

1.4 Některé služby, které poskytujeme, jsou vyhrazeny pro naše registrované členy (odkazujeme na ně jako na členské služby). Naše členské podmínky se budou vztahovat na vaše členství u nás a na využívání jakýchkoli členských služeb. V případě jakéhokoli konfliktu nebo nesouladu mezi těmito Podmínkami a Členskými podmínkami platí podmínky členství.

2. PŘÍSTUP NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

2.1 Přístup na Webovou stránku je dočasně povolen a vyhrazujeme si právo pozastavit, zrušit, přerušit nebo změnit všechny webové stránky nebo jejich části bez předchozího upozornění, pokud takové pozastavení, zrušení, přerušení nebo změna není nepřijatelné nebo objektivně odůvodněné. důvodů. Nebudeme vůči vám odpovědní, pokud je webová stránka nedostupná kdykoliv nebo v jakémkoliv období z technických důvodů a / nebo služeb údržby a / nebo podobných důvodů v přiměřené míře.

2.2 Webové stránky můžeme čas od času aktualizovat a kdykoli změnit obsah. Obsah webových stránek je poskytován pouze pro obecné informace. Nemělo by to znamenat radu, na kterou byste se měli spolehnout. Před přijetím nebo zdržením se jakékoli akce na základě obsahu na webových stránkách musíte získat odborné nebo odborné poradenství. Použití Webové stránky nebo rady, která je na ní obsažena, nezaručuje žádný obchodní úspěch, mimo jiné zvýšení obratu nebo klientů.

2.3 Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí o aktualizaci informací na Webových stránkách, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, že obsah na Webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.

2.4 Pokud vám dovolíme zveřejňovat nebo poskytovat jakékoli informace na webových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek, musíte zajistit, aby tyto informace nebyly v rozporu s platnými zákony nebo aby porušovaly zákonná práva jakékoli osoby. Neodstraňujeme ani neupravujeme dokumenty ani soubory, které nám byly poskytnuty třetími stranami, ani nám je neposkytly, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vám mohou vzniknout nároky třetích stran.

2.5 Pokud jde o informace a obsah, který zveřejníte nebo poskytnete na webových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek, udělujete nám pro účely sdružení a programu Prokom neodvolatelnou, neomezenou, převoditelnou, sublicencovatelnou, trvalou, nevýlučnou bezplatnou celosvětovou licenci na používání, provádění, reprodukci, zobrazování, provádění, distribuci kopií a přípravu odvozených děl založených na těchto informacích a obsahu a na autorizaci ostatních k provádění výše uvedených informací. Udělené právo na užívání zahrnuje zejména právo kopírovat, šířit, veřejně reprodukovat a zpřístupňovat veřejnosti relevantní informace a obsah v jakémkoli typu používání, ať už je to známé nebo neznámé v době, kdy jsou tyto Podmínky pro vás závazné, včetně práva na zpracování a / nebo rozvíjení, jakož i veškerých činností podle odst. 1 písm. 69c č. 1 a 2 německého zákona o autorských právech (UrhG) a použít výsledky tohoto zpracování a / nebo vývoje v rozsahu popsaném v této podmínce 2.5. Dále se výslovně vzdáváte svého práva být pojmenován jako autor.

2.6 Souhlasíte s tím, že nebudete:

 • 2.6.1 se pokouší dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebrat nebo jinak odvodit zdrojový kód z webových stránek;
 • 2.6.2 manipulovat, bránit v provozu, provádět neoprávněné úpravy na Webových stránkách, včetně pokusu o zásah do přístupu jakéhokoli uživatele, hostitele nebo sítě;
 • 2.6.3 používá webovou stránku pro jakékoli činnosti, které porušují zákony nebo předpisy nebo porušují práva třetích stran;
 • Společnost 2.6.4 odstraní, zakryje nebo pozmění veškerá oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných oznámeních o našich vlastnických právech nebo jakékoli třetí straně;
 • 2.6.5 používá osobní údaje jiné osoby k přístupu nebo používání Webové stránky; a
 • 2.6.6 přenáší jakoukoliv chybu, virus nebo jinou funkci, která tuto funkci znemožňuje, nebo prostřednictvím webové stránky.

3. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

3.1 Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem veškerých práv duševního vlastnictví na Webových stránkách a v materiálech na nich publikovaných. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

3.2 Kopie výpisů z webové stránky můžete ukládat a tisknout v tištěné podobě pro osobní použití nebo pro použití v rámci vaší organizace.

3.3 Můžete poskytnout kopii jakéhokoli výpisu z Webové stránky jednotlivým třetím stranám pouze pro osobní potřebu za předpokladu, že:

 • 3.3.1 berete na vědomí, že webová stránka je zdrojem výpisu a obsahuje adresu webových stránek a datum výpisu v každé takové kopii;
 • 3.3.2 informujete třetí stranu, že tyto licenční podmínky platí a že třetí strana musí tyto podmínky dodržovat;
 • 3.3.3 kopii výpisu zkopírujete v plném znění bez úprav nebo úprav;
 • 3.3.4 výpis není dodáván pro komerční účely nebo za poplatek; a
 • Výpis 3.3.5 není součástí žádné jiné práce ani publikace.

3.4 Pokud si přejete reprodukovat nebo používat informace z webových stránek nad rámec podmínek této licence, kontaktujte nás pro výslovný souhlas. Můžete tak učinit adresováním své žádosti na adresu info@prokom.org.

4. UŽIVATELSKÉ ÚČTY A HESLA

4.1 Pokud jste v rámci našich bezpečnostních postupů k dispozici ID uživatele, heslo nebo jakékoli jiné informace, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělit žádné třetí straně. Právo na používání zabezpečených oblastí webových stránek a / nebo členských služeb je pro vás osobní a nesmíte ostatním lidem umožnit používat vaše přihlašovací údaje.

4.2 Jste zodpovědný za veškerou činnost a za přesnost všech informací a požadavků odeslaných pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jakékoli jiné osobní identifikace provedené k identifikaci.

4.3 Musíte nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jiného porušení bezpečnosti účtu, o němž víte.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Poskytujeme Webovou stránku na základě „tak jak je“ a „jak je k dispozici“ a v plném rozsahu povoleném zákonem nezaručujeme, že Webové stránky budou splňovat konkrétní požadavky nebo budou dostupné, přístupné, nepřerušované, včasné, bezpečné nebo fungující bez chyb, nebo že bude bez virů, červů, trojských koní nebo jiných škodlivých prvků. Doporučujeme, abyste chránili své zařízení tím, že budete mít k dispozici odpovídající antivirový software.

5.2 Pokud webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů, takže nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek. Tyto odkazy by neměly být vykládány jako potvrzení těchto odkazovaných webových stránek. Nebudeme odpovědní za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich použití. V případě, že zjistíte, že jakýkoli obsah třetí strany porušuje vaše práva nebo porušuje zákonná ustanovení v jakékoli formě, oznamte nám to prosím. Provedeme další kroky k odstranění nezákonného obsahu.

5.3 V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškeré podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na webovou stránku nebo na jakýkoli obsah, ať už výslovný nebo předpokládaný.

5.4 Nebudeme odpovědni žádnému uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, i když jsou předvídatelné, vzniklé v souvislosti s použitím nebo v souvislosti s jeho užíváním nebo neschopností používat , webová stránka; nebo použití nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na webových stránkách. Zejména nebudeme odpovědní za:

 • 5.4.1 ztráta zisku, prodeje, obchodu nebo výnosů;
 • 5.4.2 přerušení podnikání;
 • 5.4.3 ztráta očekávaných úspor;
 • 5.4.4 ztráta obchodní příležitosti, dobré vůle nebo reputace; nebo
 • 5.4.5 jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození.

5.5 Bez ohledu na výše uvedená omezení, jsme bez omezení odpovědni za smrt, zranění osob nebo škody na zdraví a jakékoli další škody způsobené úmyslně nebo s hrubou nedbalostí ze strany nás, našich zákonných zástupců nebo našich pomocných osob. Naše odpovědnost podle německého zákona o odpovědnosti za výrobek, jakož i naše odpovědnost za škody způsobené primárními povinnostmi, tj. Základními povinnostmi, které jsou podstatou smluvního vztahu mezi vámi a námi a které byly rozhodující pro jeho uzavření a plnění, zůstávají nedotčeny. . V případě škody způsobené prostou nedbalostí neodpovídáme za nepředvídatelné a atypické škody.

6. PŘIPOJENÍ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Vyhrazujeme si právo dle našeho absolutního uvážení zakázat jakýkoliv odkaz z jiné stránky na materiály nebo informace na Webových stránkách bez předchozího upozornění. Jakýkoli odkaz na materiál nebo informace na Webové stránce nesmí být zavádějící ani klamný a musí být jako cíl odkazu uveden na webových stránkách. Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, aby na naší straně navrhoval jakoukoli formu sdružování, schvalování nebo schvalování, pokud žádný neexistuje.

7. DODATEČNÉ SLUŽBY NABÍZENÉ USA NEBO TŘETÍMI STRANAMI

Můžeme nabízet služby a události prostřednictvím našich webových stránek, které nabízejí třetí strany. Ve většině případů to znamená, že budou pravděpodobně existovat další podmínky, které se vztahují na vaši smlouvu s poskytovatelem těchto služeb a událostí. Můžeme také občas nabídnout další služby, které podléhají dalším podmínkám. Budete dodržovat všechny takové podmínky, na které jste upozorněni, ať už u nás nebo u třetí strany.

8. APLIKOVANÉ PRÁVO

Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s německým právem a vy souhlasíte - pokud je to zákonem přípustné - podřídit se výlučné jurisdikci soudů Německa v souvislosti s jakýmkoli sporem ve vztahu k nim.

ČLENSKÉ PODMÍNKY

Některé služby, které poskytujeme, jsou vyhrazeny našim registrovaným členům (odkazujeme na ně jako na členské služby).

Vaše Členství a vaše užívání jakýchkoli Služeb Člena podléhá těmto podmínkám členství (Členským podmínkám), které jsou součástí našich Podmínek používání Webových stránek.
Před použitím webových stránek si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky členství. Pokud s těmito podmínkami členství nesouhlasíte, nezaregistrujte se pro členství ani nepoužívejte žádné členské služby.
V těchto podmínkách členství:

 • my / my / nás znamená Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, obchodující jako Prokom - uživatelské sdružení Konica Minolta.
 • znamená to, že jste jako organizace registrující a využívající členské služby.
 • Členem se rozumí organizace, která je registrována pro Členství u nás.

1. ZPŮSOBILOST PRO ČLENSTVÍ

1.1 Abyste se stali Členem, musíte splnit následující kritéria:

 • 1.1.1 Členství je otevřeno pouze právnickým osobám (tj. Registrovaným společnostem a partnerstvím). Jednotlivci nemají nárok na členství;
 • 1.1.2 musíte být registrováni pro daň z přidané hodnoty (nebo jiné platné daně z nepřímého prodeje), (pokud jste registrováni v EU, musíte nám poskytnout své registrované IČ DPH a pokud jste registrováni mimo EU, musíte nám sdělit osvědčení o registraci k DPH);
 • 1.1.3 musíte být uživatelem produkčního tiskového zařízení Konica Minolta podle našich záznamů nebo důkazů, které nám poskytnete.

1.2 Vyhrazujeme si právo ověřit způsobilost Členů a pozastavit nebo ukončit Službu členů kdykoliv (bez oznámení nebo vrácení peněz) všem organizacím, u nichž se domníváme, že nesplňují tato kritéria způsobilosti.

2. PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ

2.1 Chcete-li požádat o členství, musíte vyplnit online registrační formulář (registrační formulář), včetně úplného názvu společnosti.

2.2 Budete požádáni o jmenování centrálního kontaktního místa pro vaši organizaci (vašeho autorizovaného zástupce). Autorizovaný zástupce musí být vaším zaměstnancem, který používá obchodní e-mailovou adresu.

2.3 Vyplněním registračního formuláře zaručujete, že veškeré informace uvedené v registračním formuláři jsou pravdivé, úplné a přesné. Souhlasíte s tím, že nás budete neprodleně informovat o jakýchkoli změnách těchto informací (můžete to kdykoli provést aktualizací údajů o svém účtu kontaktováním našeho administrativního týmu na adrese info@prokom.org (je to naše kontaktní e-mailová adresa).

2.4 Použijeme e-mailovou adresu uvedenou pro vašeho Oprávněného zástupce jako hlavní korespondenční dopis pro Členství.

2.5 Po odeslání registračního formuláře obdržíte automatizovaný e-mail s potvrzením, že jsme vaši žádost obdrželi. To neznamená přijetí vaší nabídky, abyste se stali poslanci. Všechny žádosti o členství podléhají našemu přijetí, v našem absolutním uvážení.

2.6 Po schválení žádosti budete kontaktováni e-mailem. Tento e-mail bude naším souhlasem s žádostí o členství. Jakmile je tento registrační proces dokončen, budete mít přístup k Službám členství v souladu s těmito Členskými podmínkami, Podmínkami používání webových stránek a našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

2.7 Váš autorizovaný zástupce a jeho kontaktní údaje lze aktualizovat e-mailem na naši kontaktní e-mailovou adresu].

3. UŽIVATELÉ

3.1 Oprávněný zástupce bude moci jmenovat další uživatele, kteří budou mít přístup k členským službám.

3.2 Všichni uživatelé musí být registrováni pomocí firemní e-mailové adresy pro vaši organizaci (Kvalifikační adresa).

3.3 Pokud jste členem, jednotliví uživatelé s Kvalifikační adresou budou moci zaregistrovat další individuální účty (kromě těch, které jsou ve stavu 3.1) pro přístup ke Službám členů. Kontaktujte nás prosím na naší kontaktní e-mailové adrese s podrobným popisem žádosti o registraci a přístupu. Člen našeho týmu ověří každou novou žádost a po dokončení odešle potvrzovací e-mail s potvrzením registrace.

3.4 Vyhrazujeme si právo ověřit si způsobilost jednotlivých uživatelů nebo Kvalifikačních adres a pozastavit nebo ukončit Službu Člena (bez oznámení) pro všechny uživatele, u nichž se domníváme, že nesplňují tato kritéria způsobilosti. Zajistíte, aby každý Uživatel, který přistupuje ke Službám členství, dodržoval tyto Podmínky členství spolu s Podmínky užívání stránek a Ochrana osobních údajů.

4. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ VAŠEHO ČLENSTVÍ

4.1 Pokud nás informujete, nebo pokud máme důvod se domnívat, že porušujete tyto podmínky členství (včetně Podmínek používání webových stránek a našich zásad ochrany osobních údajů), nebo že se na těchto webových stránkách provádí jakékoli neoprávněné použití (ať už u vás nebo prostřednictvím vašeho účtu), aniž bychom tím porušili naše další práva a opravné prostředky, můžeme okamžitě a bez upozornění pozastavit nebo ukončit platnost:

 • 4.1.1 vaše členství; a / nebo
 • 4.1.2 váš přístup (nebo dle naší volby, přístup libovolných jednotlivých uživatelů) k zabezpečeným oblastem webových stránek a / nebo členských služeb.

4.2 Můžeme ukončit vaše členství pro pohodlí s účinností od konce jakéhokoli Období předplatného, ​​a to tak, že vám oznámíte třicet (30) dnů. Pokud jsme již provedli platbu od vás na další období předplatného, ​​vrátíme vám poplatky za členství, které jste zaplatili předem.

4.3 S výjimkou případů uvedených v podmínkách 5.11, nebudete mít nárok na žádné vrácení Členského poplatku zaplaceného v případě, že ukončíme nebo pozastavíme Vaši Členskou službu nebo užívání Webové stránky v souladu s těmito Členskými podmínkami, Podmínky užívání stránek nebo naši Ochrana osobních údajů.

5. KONFLIKTY ZÁJMŮ A KONFLIKTY LOYALIT
Každý člen je povinen uchovávat jakýkoli nesouhlas, spor nebo jinak spornou záležitost mezi takovým členem a jiným členem nebo členem Prokom odděleně od programu Prokom, pokud to Konica Minolta výslovně nepřijme jako téma, které má být řešeno v rámci programu Prokom. Konica Minolta ani žádný takový člen není povinen rozhodovat nebo jinak se podílet na řešení sporů mezi členy Prokom v rámci programu Prokom.

6. ODŠKODNĚNÍ
Odškodníte nás a odškodníte nás od jakýchkoli škod, ztrát, nákladů, výdajů (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývajících z jakéhokoli porušení platných právních předpisů v souvislosti s účastí člena v programu Prokom, včetně jakéhokoli porušení antimonopolního zákona. nařízení. Pro vyloučení pochybností se výše uvedená povinnost nedotýká našeho práva podniknout veškerá přiměřená opatření podle svého vlastního uvážení bránit se proti jakémukoli tvrzení třetí strany nebo veřejného orgánu vyplývajícího z takového porušení.

7. NAŠE ODPOVĚDNOST ČLENŮM
Naše odpovědnost je omezena na ustanovení uvedená ve podmínce 5 Podmínek používání webových stránek.