Obchodní podmínky

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Vítejte na stránkách https://www.prokom.org (které budeme označovat jako Webové stránky).

Webové stránky poskytuje společnost Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (Konica Minolta), obchodující jako „Prokom - asociace uživatelů společnosti Konica Minolta“.

Prokom - členská asociace Konica Minolta a program Konica Minolta, podpořený základním týmem členů. Hlavní tým, který byl vybrán z členství, poskytuje poradenství Konica Minolta, jak rozvíjet obsah, semináře, konference a internetový portál e-learningu. Konica Minolta (vlastník programu a sdružení) bude jednat v nejlepším zájmu všech členů, aby jim pomohla spojit se, učit se a rozvíjet své podniky.

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH je společnost registrovaná a registrovaná v Německu s obchodním číslem: HRB 58272 (Hannover), se sídlem Europaallee 17, 30855 Langenhagen.

PODMÍNKY POUŽITÍ:

Vaše užívání webových stránek a jakékoli další služby, které nabízíme prostřednictvím webových stránek (služby), podléhají těmto podmínkám používání těchto webových stránek (Smluvní podmínky).

Před použitím webových stránek si je pečlivě přečtěte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím webové stránky.
V těchto Podmínkách my / náš / nás znamená Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, obchodující jako Prokom - uživatelská asociace Konica Minolta a vy / váš znamená, že jste uživatelem webových stránek, jak to kontext vyžaduje.

1. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

1.1 Používáním webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s přijetím těchto podmínek, neměli byste Web používat.

1.2 Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit. O všech takových změnách vás budeme informovat nejméně čtyři týdny před vstupem změněných podmínek v platnost. Pokud do těchto čtyř týdnů nevznesete námitky proti změnám, bude se vaše další používání webových stránek a naší služby považovat za dohodu z vaší strany v těchto změněných podmínkách. Spolu s oznámením vás však na tyto důsledky upozorníme.

1.3 Přečtěte si také naše Zásady ochrany osobních údajů který vysvětluje, jak můžeme shromažďovat a používat informace o vás prostřednictvím webových stránek.

1.4 Některé služby, které poskytujeme, jsou vyhrazeny pro naše registrované členy (dále jen členské služby). Na vaše členství s námi a na používání jakýchkoli Členských služeb se budou vztahovat naše Podmínky členství. V případě jakéhokoli rozporu nebo rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami členství se použijí podmínky členství.

2. PŘÍSTUP NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

2.1 Přístup na webovou stránku je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo pozastavit, odvolat, přerušit nebo změnit celou webovou stránku nebo její část bez předchozího upozornění, pokud není jakékoli takové pozastavení, stažení, přerušení nebo změna nepřijatelné nebo objektivně odůvodněné důvodů. Nebudeme za vás odpovědní, pokud webová stránka nebude kdykoli nebo po jakoukoli dobu k dispozici z technických důvodů a / nebo služeb údržby a / nebo podobných důvodů v přiměřeném rozsahu.

2.2 Web můžeme čas od času aktualizovat a můžeme obsah kdykoli změnit. Obsah webových stránek je poskytován pouze pro obecné informace. Účelem není poskytnout radu, na kterou byste se měli spolehnout. Před provedením jakékoli akce nebo zdržením se jakékoli akce na základě obsahu na webu musíte získat odbornou nebo odbornou radu. Používání webových stránek nebo rady na nich obsažené nezaručují žádný obchodní úspěch, mimo jiné včetně zvýšení obratu nebo počtu klientů.

2.3 Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí k aktualizaci informací na webových stránkách, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, že obsah na webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.

2.4 Pokud vám umožníme zveřejňovat nebo poskytovat jakékoli informace na webových stránkách nebo prostřednictvím nich, musíte zajistit, aby tyto informace nebyly v rozporu s platnými zákony nebo s právními právy jakékoli osoby. Nemonitorujeme ani neupravujeme dokumenty ani soubory zveřejněné nebo poskytnuté třetími stranami bez udání důvodu, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vám mohou vzniknout z nároků, které by mohla uplatnit jakákoli třetí strana.

2.5 S ohledem na informace a obsah, které zveřejňujete nebo poskytujete na nebo prostřednictvím Webu, nám tímto udělujete pro účely sdružení a programu Prokom neodvolatelný, neomezený, přenosný, sublicencovatelný, trvalý, nevýhradní , bezplatná, celosvětová licence k používání, provádění, reprodukci, zobrazování, provádění, distribuci kopií a přípravu odvozených děl založených na těchto informacích a obsahu a k povolování ostatních k provádění některého nebo všech výše uvedených. Udělené právo na užívání zahrnuje zejména právo kopírovat, šířit, veřejně reprodukovat a zpřístupňovat veřejnosti relevantní informace a obsah při jakémkoli a všech druzích použití, ať už známých nebo neznámých v době, kdy jsou tyto podmínky pro vás závazné, včetně práva zpracovávat a / nebo vyvíjet, jakož i veškeré činnosti podle odst. 69c č. 1 a 2 německého autorského zákona (UrhG) a využívat výsledky takového zpracování nebo vývoje v rozsahu popsaném v této podmínce 2.5. Dále se výslovně vzdáváte svého oprávnění být jmenován jako autor.

2.6 Souhlasíte s tím, že nebudete:

 • 2.6.1 pokus o dekompilaci, zpětnou analýzu, demontáž nebo jiné odvození zdrojového kódu z webových stránek;
 • 2.6.2 manipulovat, bránit v provozu, provádět neoprávněné úpravy webových stránek, včetně pokusů o narušení přístupu jakéhokoli uživatele, hostitele nebo sítě;
 • 2.6.3 používat Webové stránky k jakýmkoli činnostem, které porušují jakékoli zákony nebo předpisy nebo porušují práva třetích stran;
 • 2.6.4 odstranit, zakrýt nebo pozměnit jakákoli oznámení o autorských právech, ochranné známky nebo jiná oznámení o vlastnických právech našich nebo jakékoli třetí strany;
 • 2.6.5 používat osobní údaje jiné osoby za účelem přístupu nebo používání webových stránek; a
 • 2.6.6 přenášet jakékoli chyby, viry nebo jiné deaktivující funkce na web nebo prostřednictvím něj.

 

3. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

3.1 Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na webové stránky a v materiálech na nich zveřejněných. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami z celého světa. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

3.2 Můžete si uložit a vytisknout kopie výpisů z webových stránek v tištěné podobě pro své osobní použití nebo pro použití jinými ve vaší organizaci.

3.3 Kopii jakéhokoli výpisu z webových stránek můžete poskytnout pouze třetí osobě pro osobní potřebu, pokud:

 • 3.3.1 Berete na vědomí, že webová stránka je zdrojem výpisu, a v každé takové kopii uvedete adresu webové stránky a datum výpisu;
 • 3.3.2 informujete třetí stranu, že platí tyto licenční podmínky a že třetí strana musí tyto podmínky dodržovat;
 • 3.3.3 zkopírujete celý výpis bez jakýchkoli změn a úprav;
 • 3.3.4 výpis není poskytován pro komerční účely ani za úplatu; a
 • 3.3.5 výpis není zahrnut v žádné jiné práci ani publikaci.

3.4 Pokud si přejete reprodukovat nebo použít informace z webových stránek nad rámec podmínek této licence, kontaktujte nás a požádejte o výslovný souhlas. Můžete tak učinit zasláním žádosti na adresu info@prokom.org.

4. UŽIVATELSKÉ ÚČTY A HESLA

4.1 Pokud vám v rámci našich bezpečnostních postupů bude poskytnuto uživatelské jméno, heslo nebo jakákoli jiná informace, musíte s takovými informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělovat žádné třetí straně. Právo používat zabezpečené oblasti Webových stránek a / nebo Členských služeb je vaše osobní a nesmíte dovolit jiným lidem používat vaše přihlašovací údaje.

4.2 Odpovídáte za veškerou činnost a za přesnost všech informací a požadavků zaslaných pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jakékoli jiné osobní identifikace implementované k vaší identifikaci.

4.3 Musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jiném porušení zabezpečení souvisejícím s účtem, o kterém víte.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Webovou stránku poskytujeme „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“, a v maximálním rozsahu povoleném zákonem nezaručujeme, že webová stránka bude splňovat konkrétní požadavky nebo bude k dispozici, přístupná, nepřerušovaná, včasná, zabezpečená nebo provozovaná bez chyby, nebo že nebude obsahovat viry, červy, trojské koně ani jiné škodlivé prvky. Doporučujeme chránit vaše zařízení zavedením příslušného antivirového softwaru.

5.2 Pokud webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů, takže nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek. Takové odkazy by neměly být interpretovány jako schválení těchto odkazovaných webových stránek námi. Nebudeme odpovědní za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich používání. V případě, že si všimnete, že jakýkoli propojený obsah třetí strany porušuje vaše práva nebo představuje porušení zákonných zákonných ustanovení v jakékoli formě, oznamte nám to. Zkontrolujeme a případně přijmeme další kroky k zastavení šíření nezákonného obsahu.

5.3 V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškeré podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na Webové stránky nebo jakýkoli obsah na nich, ať už výslovný nebo předpokládaný.

5.4 Nebudeme odpovídat žádnému uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, i když je to předvídatelné, vzniklé v souvislosti s používáním nebo nemožností použití , webová stránka; nebo použití jakéhokoli obsahu zobrazeného na webových stránkách nebo spoléhání se na něj. Neneseme odpovědnost zejména za:

 • 5.4.1 ztráta zisků, tržeb, podnikání nebo výnosů;
 • 5.4.2 přerušení podnikání;
 • 5.4.3 ztráta očekávaných úspor;
 • 5.4.4 ztráta obchodní příležitosti, dobré vůle nebo dobré pověsti; nebo
 • 5.4.5 jakákoli nepřímá nebo následná ztráta nebo poškození.

5.5 Bez ohledu na výše uvedená omezení neseme neomezenou odpovědnost za smrt, zranění osob nebo poškození zdraví a jakékoli další škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti námi, našimi právními zástupci nebo našimi pomocnými osobami. Naše odpovědnost podle německého zákona o odpovědnosti za výrobky, jakož i naše odpovědnost za škody způsobené primárními závazky, tj. Takovými základními povinnostmi, které tvoří podstatu smluvního vztahu mezi vámi a námi a které byly rozhodující pro jeho uzavření a jeho plnění, zůstávají nedotčeny . V případě škod způsobených prostou nedbalostí nebudeme odpovídat za nepředvídatelné a atypické škody.

6. PŘIPOJENÍ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Vyhrazujeme si právo dle našeho absolutního uvážení zakázat jakýkoliv odkaz z jiné stránky na materiály nebo informace na Webových stránkách bez předchozího upozornění. Jakýkoli odkaz na materiál nebo informace na Webové stránce nesmí být zavádějící ani klamný a musí být jako cíl odkazu uveden na webových stránkách. Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, aby na naší straně navrhoval jakoukoli formu sdružování, schvalování nebo schvalování, pokud žádný neexistuje.

7. DALŠÍ SLUŽBY NABÍZENÉ NÁMI NEBO TŘETÍMI STRANAMI

Můžeme nabízet služby a události prostřednictvím našich webových stránek, které nabízejí třetí strany. Ve většině případů to znamená, že budou pravděpodobně existovat další podmínky, které se vztahují na vaši smlouvu s poskytovatelem těchto služeb a událostí. Můžeme také občas nabídnout další služby, které podléhají dalším podmínkám. Budete dodržovat všechny takové podmínky, na které jste upozorněni, ať už u nás nebo u třetí strany.

8. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s německým právem a vy souhlasíte - pokud je to zákonem přípustné - podřídit se výlučné jurisdikci soudů Německa v souvislosti s jakýmkoli sporem ve vztahu k nim.

ČLENSKÉ PODMÍNKY

Některé služby, které poskytujeme, jsou vyhrazeny našim registrovaným členům (odkazujeme na ně jako na členské služby).

Vaše Členství a vaše užívání jakýchkoli Služeb Člena podléhá těmto podmínkám členství (Členským podmínkám), které jsou součástí našich Podmínek používání Webových stránek.
Před použitím webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky členství. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami členství, neregistrujte se k členství ani nepoužívejte žádnou z členských služeb.
V těchto podmínkách členství:

 • my / my / nás znamená Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, obchodující jako Prokom - uživatelské sdružení Konica Minolta.
 • znamená to, že jste jako organizace registrující a využívající členské služby.
 • Členem se rozumí organizace, která je registrována pro Členství u nás.

1. ZPŮSOBILOST PRO ČLENSTVÍ

1.1 Abyste se stali členem, musíte splnit následující kritéria:

 • 1.1.1 Členství je otevřeno pouze pro právnické osoby (tj. Registrované společnosti a partnerství). Jednotlivci nemají nárok na členství;
 • 1.1.2 musíte být registrováni k dani z přidané hodnoty (nebo jiné příslušné nepřímé dani z prodeje), (pokud jste registrováni v EU, musíte nám poskytnout své registrované DIČ a kde jste registrováni mimo EU, musíte nám poskytnout s osvědčením o registraci k DPH);
 • 1.1.3 podle našich záznamů nebo důkazů, které nám poskytnete, musíte být uživatelem produkčního tiskového zařízení Konica Minolta.

1.2 Vyhrazujeme si právo ověřit způsobilost členů a kdykoli pozastavit nebo ukončit služby člena (bez upozornění nebo vrácení peněz) pro všechny organizace, u nichž se domníváme, že tato kritéria způsobilosti nesplňují.

2. STÁVAJÍCÍ SE ČLENEM

2.1 Chcete-li požádat o členství, musíte vyplnit online registrační formulář (registrační formulář), který obsahuje celé jméno vaší společnosti.

2.2 Bude se od vás požadovat, abyste jmenovali ústřední kontaktní místo pro vaši organizaci (váš autorizovaný zástupce). Oprávněný zástupce musí být váš zaměstnanec, který používá obchodní e-mailovou adresu.

2.3 Vyplněním registračního formuláře zaručujete, že všechny informace uvedené v registračním formuláři jsou pravdivé, úplné a přesné. Souhlasíte s tím, že nás budete neprodleně informovat o jakýchkoli změnách těchto informací (můžete to provést kdykoli aktualizací údajů o svém účtu kontaktováním našeho administračního týmu na adrese info@prokom.org (což je naše kontaktní e-mailová adresa).

2.4 Jako hlavní korespondenční e-mail pro Členství použijeme e-mailovou adresu uvedenou pro vašeho Oprávněného zástupce.

2.5 Po odeslání registračního formuláře obdržíte automatický e-mail s potvrzením, že jsme obdrželi vaši přihlášku. To neznamená přijetí vaší nabídky stát se členem. Veškeré žádosti o členství podléháme našemu přijetí podle našeho absolutního uvážení.

2.6 Po schválení vaší žádosti vás budeme kontaktovat e-mailem. Tento e-mail bude naším přijetím vaší žádosti o členství. Jakmile je tento registrační proces dokončen, budete mít přístup k Službám členství, s výhradou těchto podmínek členství, podmínek používání webových stránek a našich zásad ochrany osobních údajů.

2.7 Váš zplnomocněný zástupce a jeho kontaktní údaje lze aktualizovat zasláním e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu].

3. UŽIVATELÉ

3.1 Zplnomocněný zástupce bude moci jmenovat další uživatele, kteří budou mít přístup k Členským službám.

3.2 Všichni uživatelé musí být zaregistrováni pomocí firemní e-mailové adresy vaší organizace (kvalifikační adresa).

3.3 Pokud jste členem, jednotliví uživatelé s kvalifikační adresou si budou moci zaregistrovat další jednotlivé účty (kromě těch, které jsou uvedeny v podmínce 3.1), aby získali přístup k Členským službám. Kontaktujte nás na naší kontaktní e-mailové adrese a uveďte podrobně žádost o registraci a přístup. Člen našeho týmu ověří každou novou žádost a po dokončení zašle potvrzovací e-mail s potvrzením registrace.

3.4 Vyhrazujeme si právo ověřit způsobilost jednotlivých uživatelů nebo kvalifikačních adres a pozastavit nebo ukončit členské služby (bez předchozího upozornění) všem uživatelům, u nichž se domníváme, že tato kritéria způsobilosti nesplňují. Zajistíte, aby každý uživatel, který přistupuje k Členským službám, dodržoval tyto Podmínky členství spolu s Podmínky užívání stránek a  Zásady ochrany osobních údajů.

 

4. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ VÁŠHO ČLENSTVÍ

4.1 Pokud nás informujete nebo pokud máme důvod se domnívat, že porušujete tyto podmínky členství (včetně podmínek používání webových stránek a našich zásad ochrany osobních údajů), nebo došlo k jakémukoli neoprávněnému použití webových stránek (ať už vámi nebo prostřednictvím vašeho účtu), pak, aniž jsou dotčena naše další práva a opravné prostředky, můžeme pozastavit nebo ukončit okamžitě a bez upozornění:

 • 4.1.1 vaše členství; a / nebo
 • 4.1.2 váš přístup (nebo dle naší volby přístup jakýchkoli jednotlivých uživatelů) do zabezpečených oblastí webových stránek a / nebo členských služeb.

4.2 Vaše Členství můžeme z důvodu pohodlí ukončit s účinností od konce jakéhokoli Období předplatného, ​​a to výpovědí třicet (30) dnů. Pokud jsme od vás již přijali platbu na další období předplatného, ​​vrátíme vám členské příspěvky, které jste zaplatili předem.

4.3 S výjimkou případů uvedených v podmínce 5.11 nebudete mít nárok na vrácení členského poplatku zaplaceného v případě, že ukončíme nebo pozastavíme vaši členskou službu nebo používání webových stránek v souladu s těmito podmínkami členství, Podmínky užívání stránek nebo naši Zásady ochrany osobních údajů.

5. KONFLIKT ZÁJMŮ A KONFLIKT VĚRNOSTÍ
Každý člen bude udržovat jakékoli neshody, spory nebo jinak sporné záležitosti mezi tímto členem a jiným členem nebo členem Prokom odděleně od programu Prokom, pokud to společnost Konica Minolta výslovně nepřijme jako téma, které má být řešeno v rámci programu Prokom. Ani Konica Minolta, ani žádný takový Člen nebudou mít povinnost rozhodovat nebo se jinak zapojit do řešení sporů mezi členy Prokom v rámci programu Prokom.

6. ODŠKODNĚNÍ
Odškodníte nás a budete nás chránit před a proti jakýmkoli škodám, ztrátám, nákladům, výdajům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývajících z jakéhokoli porušení platných zákonů v souvislosti s účastí člena v programu Prokom, včetně jakéhokoli porušení antimonopolních zákonů nařízení. Aby se předešlo pochybnostem, výše uvedená povinnost nebude mít vliv na naše právo přijmout veškerá přiměřená opatření podle svého výhradního uvážení k obraně proti jakýmkoli nárokům jakékoli třetí strany nebo orgánu veřejné správy vyplývajícím z takového porušení.

7. NAŠE ODPOVĚDNOST ČLENŮM
Naše odpovědnost je omezena na ustanovení uvedená ve podmínce 5 Podmínek používání webových stránek.